จังหวัดตาก จัดพิธีส่งมอบครุภัณฑ์การเกษตร โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก และกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดยกกระบัตร อ.สามเงา

จังหวัดตาก จัดพิธีส่งมอบครุภัณฑ์การเกษตร โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก และกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดยกกระบัตร อ.สามเงา

วันนี้ (16 พ.ย. 64) เวลา 11.00 น. ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 2 ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีส่งมอบครุภัณฑ์การเกษตร โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 2 ตำบลตลุกกลางทุ่ง โดยมี นางเยาวเรศ ทิฐธรรม เกษตรจังหวัดตาก  นางสาวจิตรา ราชแก้ว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก  รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองตาก ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยว พร้อมด้วยเกษตรในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร  เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิตการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการบริหารจัดการกลุ่ม เพื่อความยั่งยืนในประกอบอาชีพ ซึ่งจังหวัดตากได้อนุมัติโครงการฯ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ จำนวน 11 กลุ่ม 7 ชนิดสินค้า งบประมาณ 19,339,553 บาท โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดตาก ได้ดำเนินการโอนเงินตามโครงการฯ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร 11 กลุ่ม และกลุ่มฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 2 ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก มีสมาชิก 32 ราย พื้นที่ 403 ไร่ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย เครื่องชั่งพิกัด 30 ตัน , เครื่องลดความชื้นขนาด15ตัน/วัน และโกดังเก็บข้าว ขนาด 10x15 เมตร งบประมาณรวมทั้งสิ้น  2,996,500 บาท 

หลังจากนั้น ในเวลา 14.00 น. รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เดินทางไปเป็นประธานพิธีส่งมอบครุภัณฑ์การเกษตร โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 12 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา โดยกลุ่มดังกล่าว มีสมาชิก 68 ราย พื้นที่ 387 ไร่ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย ลานตากผลผลิต ขนาด กว้าง 20 ยาว 44 เมตรหนา 0.10 เมตร , โรงเรือน แปรรูปอาหารสัตว์ และเก็บ เครื่องจักรกล กว้าง 7 เมตร ยาว 15 เมตร , จุดรวบรวมกระจายผลผลิต E-Marketplace กว้าง 7 เมตร ยาว 12 เมตร และวัสดุครุภัณฑ์งานครัว การแปรรูปอาหารสัตว์และการทำขนมจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ งบประมาณรวมทั้งสิ้น  1,893,200 บาท ....//

ภาพ/ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :