จังหวัดตาก นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก ต่อคณะกรรมการประเมินระดับพื้นที่ ที่ลงพื้นที่เก็บคะแนนการประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2564

จังหวัดตาก นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก ต่อคณะกรรมการประเมินระดับพื้นที่ ที่ลงพื้นที่เก็บคะแนนการประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2564

วันนี้ (17 พ.ย. 64) เวลา 09.00 น. ที่อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก  นายธงชัย บุตรนุชิต ประธานกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่ พร้อมด้วย นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล กรรมการฯ ลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และเก็บคะแนนรอบที่ 1 สำหรับการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564

โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก  นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดตาก  และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานของจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก ต่อคณะกรรมการฯ

ด้วยโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ ประจำปี 2564 โดยจังหวัดตากได้เข้าร่วมประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ และได้รับการคัดเลือกผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ
ประจำปี 2564 

สำหรับกำหนดการลงพื้นที่ของคณะกรรมการประเมินระดับพื้นที่ ในวันนี้ (17 พ.ย. 2564) เป็นการประเมินเพื่อเก็บคะแนนรอบที่ 1 ของประเภท จังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก และชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดตาก ส่วนวันพรุ่งนี้ (18 พ.ย. 2564) จะเป็นการเก็บคะแนน ประเภทอำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภออุ้มผาง ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อำเภออุ้มผาง และในวันที่ 19 พ.ย. 2564 เป็นการเก็บคะแนนประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย อำเภอแม่ระมาด ตามลำดับ

ทั้งนี้ จังหวัดตากได้มีการดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE มาอย่างต่อเนื่อง โดยขับเคลื่อนนโยบายจากระดับจังหวัด สู่อำเภอ ชุมชน กำหนดเป็นวาระจังหวัด ให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปปฏิบัติได้โดยมีนโยบายการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน นำเครื่องมือในการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง และเข้มแข็งมาตั้งแต่ ปี 2547 ซึ่งในปัจจุบัน มีสมาชิกอายุ 6-24 ปี ครอบคลุม 9 อำเภอ จำนวน 129,500 คน คิดเป็นร้อยละ 94.97 , มีชมรม TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมทั้ง 9 อำเภอ รวม 144 ชมรม คิดเป็นร้อยละ 61.80 และมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมทั้ง 9 อำเภอเช่นเดียวกัน จำนวน 78 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 33.47...//

ภาพ/ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :