สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล”

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้ถูกต้อง น่าสนใจ สร้างสรรค์และมีคุณภาพ

วันที่ 11 มีนาคม 2564  เวลา 09.30 น.  ที่ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตาก  นายสุภาพ พวงสมบัติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้ถูกต้อง น่าสนใจ ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายประชาชนในยุคดิจิทัล ได้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ โดยมี เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์จากส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการ

เนื่องด้วยปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล ทั้งด้านเทคโนโลยี พฤติกรรมการรับสื่อของประชาชนที่ทุกคนสามารถเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลข่าวสารได้เอง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อหน่วยงานภาครัฐ ที่จะต้องดำเนินการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 6 โดยแผนปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้กำหนดประเด็นการปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์พัฒนาหลักสูตรในการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ  หน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้ถูกต้อง น่าสนใจ ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัล

ดังนั้น เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตและเผยแพร่สื่อในยุคดิจิทัลให้เครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดตาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก จึงได้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งได้มีการบรรยายให้ความรู้เทคนิคในการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถผลิตสื่อฯ และนำไปเผยแพร่ต่อกลุ่มเป้าหมายยุคดิจิทัล ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้แก่ เฟสบุ๊ค อินสตาร์แกรม ทวิตเตอร์ เป็นต้น อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar