วันท้องถิ่นไทย 2566

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

วันนี้ (18 มี.ค. 66) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก

โดยมี นายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์ ท้องถิ่นจังหวัดตาก  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการ และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีฯ

สืบเนื่องจากตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้ วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 หรือรัตนโกสินทร์ศก 124 อันเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองและการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่า พระองค์ทรงมีพระบรมราโชบายที่จะเปิดโอกาสแก่ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ซึ่งจากผลการทดลองจัดตั้งสุขาภิบาลตำบลท่าฉลอม ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก เห็นได้จากการที่สมุหเทศาภิบาลหลายแห่งขอนำไปใช้ในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองของประเทศไทย ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ...//

ภาพ/ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar